SQL/DB Error -- [
    Error establishing a database connection!
  1. Are you sure you have the correct user/password?
  2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
  3. Are you sure that the database server is running?
]
SQL/DB Error -- [
    Error selecting database tantaorice!
  1. Are you sure it exists?
  2. Are you sure there is a valid database connection?
]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP

1/- GAP là gì?

GAP (Good Agricultural Practices) có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Tốt ở đây còn có nghĩa là an toàn, sạch và có chất lượng cao theo một tiêu chuẩn thống nhất chung trên toàn cầu mà lần đầu tiên được áp dụng vào năm 1997 do một tổ chức bán lẻ ở Châu Âu có tên là Euro-Retailer Produce Working Group đưa ra khái niệm sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practics, viết tắt là GAP) nên gọi là EurepGAP và sau đó trở thành Global G.A.P áp dụng chung cho toàn cầu.

Chương trình sản xuất lúa gạo sạch theo tiêu chuẩn Global GAP là xu hướng phát triển chung của xã hội, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động và góp phần bảo vệ môi trường. Chương trình sản xuất gạo sạch Global GAP phải đảm bảo theo đúng 5 tiêu chí sau:

- Bảo vệ môi trường
- An toàn lao động cho người sản xuất.
- Đảm bảo an toan vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng.
- Tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm của các nông hộ
- Có thể truy nguyên nguồn gốc sản phẩm để xử lý khi cần thiết.

2/- Những vấn đề cần quan tâm trong sản xuất lúa theo GlobalGAP

- Các thửa ruộng sản xuất phải liền thửa.
- Nước sạch và cơ sở hạ tầng đảm bảo như: nhà vệ sinh tự hoại, kho thuốc BVTV, khu vực thu    gom vỏ thuốc BVTV…
- Sản xuất theo đúng quy trình được hướng dẫn để sản phẩm đạt năng suất và chất lượng.

3/- Chương trình Global GAP do Itarice triển khai:

ITARICE mục tiêu hướng đến quy hoạch vùng sản xuất lúa sạch theo tiêu chuẩn Global GAP để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu; chương trình sẽ do AHLĐ-NGND-GS-TS Võ Tòng Xuân chủ trì được triển khai trước tiên tại 04 huyện Đức Huệ. Đức Hòa, Thủ Thừa, Bến Lức của tỉnh Long An.

Để thục hiện Chương trình SX gạo sạch, chúng tôi cùng các tư vấn trong và ngoài nước phải tuân thủ theo các Quy trình, Bao gồm 02 cấp độ:

    QUY TRÌNH TÀI LIỆU CẤP ĐỘ 1-2
    QUY TRÌNH TÀI LIỆU CẤP ĐỘ 3